องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่่ดี
คณะผู้บริหาร

นายวิชัย ไกยราช
นายก อบต.กุดกุง

นายอ่วง นาระทำ
รองนายก อบต.

นายต้าย ศรีธรรม
เลขานุการนายก