องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

25-29 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะผู้บริหาร

นายวิชัย ไกยราช
นายก อบต.กุดกุง

นางวิไล เกษมสัตย์
รองนายก อบต.

นายอ่วง นาระทำ
รองนายก อบต.

นายต้าย ศรีธรรม
เลขานุการนายก