องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

อบต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
คณะผู้บริหาร

นายวิชัย ไกยราช
นายก อบต.กุดกุง

นางวิไล เกษมสัตย์
รองนายก อบต.

นายอ่วง นาระทำ
รองนายก อบต.

นายต้าย ศรีธรรม
เลขานุการนายก