องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

25-29 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมาชิกสภา

นายทองพูล แนวทะวิต
ประธานสภา อบต.

นายประเสริฐ มงคลคำ
รองประธานสภา/ส.อบต.ม.2

นายเนรมิตร สายสุด
เลขานุการสภา/ปลัด อบต.

นายสุริยา สำลี
ส.อบต.ม.1

นายเอ ยวนใจ
ส.อบต.ม.1

นางศุภรัตน์ บุญรัตน์
ส.อบต.ม.2

นายอดุลย์ ศรีวิสุทธิ์
ส.อบต.ม.3

นายบุญราช พัฒนเกษม
ส.อบต.ม.3

นายทองสัน สืบญาติ
ส.อบต.ม.4

นายจำรัส ศรีมหาพรม
ส.อบต.ม.4

นายพุทธา นาระทำ
ส.อบต.ม.5

นายถวิล บุญโกย
ส.อบต.ม.5

นางปราณี ประนันท์
ส.อบต.ม.6

นายถวิล สายตา
ส.อบต.ม.7

นายหนูพูล พร้อมจิตร
ส.อบต.ม.7