องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

25-29 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นักบริหารงานท้องถิ่น

นายเนรมิตร สายสุด
ปลัด อบต.

นายดำรงค์ อัคบุตร
รองปลัด อบต.