องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

25-29 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายดำรงค์ อัคบุตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม