องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่่ดี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอรธิยา ไกยราช
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ