องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

25-29 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำนักงานปลัด

ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางเพ็ญศรี บัวเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางนิภาพร เอี่ยมสุข
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวธัญญรัตน์ คำตา
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกัญญ์วรา เพ็งภา
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวีระพล มารุดรมย์
พนักงานขับรถยนต์

นายสังวาล หัวดอน
คนงานประจำรถขยะ

นายเสรีย์ ใจธรรม
คนงานประจำรถขยะ

นายชวภณ ประเสริฐสุข
คนงานประจำรถขยะ

นายทวีศักดิ์ ดาวัน
พนักงานขับรถยนต์

นายวีระวัฒน์ พยุวงค์
คนงานทั่วไป

นางสาวภัชราภรณ์ บุญประครอง
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล