องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่่ดี
สำนักงานปลัด

นางเพ็ญศรี บัวเพชร
นักวิเคราะห์นโยบาย ฯรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

นางนิภาพร เอี่ยมสุข
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวธัญญรัตน์ คำตา
เจ้าพนักงานธุรการ

นายยุทธศักดิ์ อรรคคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวีระพล มารุดรมย์
พนักงานขับรถยนต์

นายสังวาล หัวดอน
คนงานประจำรถขยะ

นายเสรีย์ ใจธรรม
คนงานประจำรถขยะ

นายชวภณ ประเสริฐสุข
คนงานประจำรถขยะ

นายวีระวัฒน์ พยุวงค์
คนงานทั่วไป

นางสาวภัชราภรณ์ บุญประครอง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ