องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

อบต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
สำนักงานปลัด

นายก้องเกียรติภูมิ แสงสาย
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางเพ็ญศรี บัวเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางนิภาพร เอี่ยมสุข
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวธัญญรัตน์ คำตา
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกัญญ์วรา เพ็งภา
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุวิไล ใหญ่ล้ำ
นักการภารโรง

นายวีระพล มารุดรมย์
พนักงานขับรถยนต์

นายสังวาล หัวดอน
คนงานประจำรถขยะ

นายเสรีย์ ใจธรรม
คนงานประจำรถขยะ

นายชวภณ ประเสริฐสุข
คนงานประจำรถขยะ

นายทวีศักดิ์ ดาวัน
พนักงานขับรถยนต์

นายวีระวัฒน์ พยุวงค์
คนงานทั่วไป

นางสาวภัชราภรณ์ บุญประครอง
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล