องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่่ดี
กองคลัง

นางสาววรางคณา บุญปั้น
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนริสรา ยาวะโนภาส
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายเสถียร คำลือ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางดวงใจ อะทอยรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุภารัตน์ วงษ์วรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวกาญจนา โกสีลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ