องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

25-29 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กองคลัง

นางสาววรางคณา บุญปั้น
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนริสรา ยาวะโนภาส
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกิติยา จิรังดา
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางดวงใจ อะทอยรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววารุณี ยวนใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ