องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

อบต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
กองคลัง

นางสาววรางคณา บุญปั้น
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนริสรา อกอุ่น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวกิติยา จิรังดา
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางดวงใจ อะทอยรัมย์
ผช.จนท.การเงินและบัญชี

นางสาววารุณี ยวนใจ
ผช.จนท.พัสดุ