องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

อบต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
กองช่าง

นายอัษฎาวุธ วิเศษรัตน์
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุนทร อาจศัตรู
นายช่างโยธา

นายพัลลภ จักษุกรรฐ
ผช.ช่างโยธา