องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่่ดี
กองช่าง

นายสุนทร อาจศัตรู
นายช่างโยธารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพัลลภ จักษุกรรฐ
ผช.นายช่างโยธา