องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่่ดี
กองช่าง

นายอัษฎาวุธ วิเศษรัตน์
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุนทร อาจศัตรู
นายช่างโยธา

นายพัลลภ จักษุกรรฐ
ผช.ช่างโยธา