องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

อบต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอารัญ ศรีวิเศษ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอัมพร นาระทำ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสมร กุดเป่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางนภาพร บุญแน่น
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุปราณี บุญจวบ
ผู้ดูแลเด็ก

นางมธุรส มารุตรมย์
ผู้ดูแลเด็ก

นางวิจิตร บึงแก
ผู้ดูแลเด็ก