องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่่ดี
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอรัญญา พันเดช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวหฤทัย พรจำศีล
คนงานทั่วไป

นางสาวอัมพร นาระทำ
ครูคศ.1

นางสมร กุดเป่ง
ครูคศ.1

นางสาวนภาพร บุญแน่น
ครูคศ.1

นางสุปราณี บุญจวบ
ผู้ดูแลเด็ก

นางมธุรส มารุตรมย์
ผู้ดูแลเด็ก

นางวิจิตร บึงแก
ผู้ดูแลเด็ก