องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่่ดี
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอรัญญา พันเดช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอัมพร นาระทำ
ครูคศ.1

นางสมร กุดเป่ง
ครูคศ.1

นางสาวนภาพร บุญแน่น
ครูคศ.1

นางสุปราณี บุญจวบ
ผู้ดูแลเด็ก

นางมธุรส มารุตรมย์
ผู้ดูแลเด็ก

นางวิจิตร บึงแก
ผู้ดูแลเด็ก