องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่่ดี
หัวข้อ :: เรือโบราณ

ซากเรือโบราณ โผล่น้ำขึ้นมาบริเวณคลองน้ำ  บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๒  ตำบลกุดกุง  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
ที่มาพอสังเขป   ชาวบ้านโนนม่วง  หมู่ที่ ๒  ได้พบซากเรือโบราณ คาดว่าจะเป็นเรือขนส่งสินค้า  ที่พ่อค้าสมัยโบราณได้นำมาเป็นพาหนะสำหรับขนส่งสิ้นค้าไปค้าขาย โดยมีชาวบ้านได้ไปพบในลักษณะคล่ำลง ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านได้สูบน้ำจากลำห้วยขึ้นมาใช้ในการทำการเกษตร  ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖  ชาวบ้านโนนม่วงได้ร่วมใจกัน ขุดซากเรือโบราณดังกล่าวขึ้นมา โดยได้นำมา เก็บไว้ที่วัดบ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๒  ตำบลกุดกุง  ซึ่งก็มีชาวบ้านที่มีความเชื่อและศรัทธา ไปกราบไหว้ ขอพร ต่างๆ  และบางคนก็ประสบความสำเร็จ จากการอธิฐานขอพร  จึงถือได้ว่า ซากเรือโบราณดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในตำบลกุดกุง
วันที่ : 17 มีนาคม 58   View : 392