องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่่ดี
หัวข้อ :: พลอย

งานเจียระไนยพลอย นับเป็นสินค้า "โอท๊อป" อีกชึ้นหนึ่งของตำบลกุดกุง ที่บางทีอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เพราะเป็นงานอุตสาหกรรมภายในครอบครัว  เนื่องจากในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่ามะเขียวได้รับภูมิปัญญาพื้นบ้านสืบทอดงานฝีมือเจียรไนยพลอย จากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ถ่ายทอดให้เป็นมรกดสู่ลูกหลาน  โดยได้นำหลอยที่เป็นงานดิบ มาเจียรไนย ให้ได้ลดลายที่สวยงาม และก็จะนำไปจำหน่ายต่อให้กับพ่อค้าที่มารับไปจำหน่ายที่ภาคตะวันออกของประเทศ (จังหวัดไหนก็คงจะรู้กัน ) หาหากสอบถามคนในพื้นที่พลอยบางส่วนก็ออกจากงานฝีมือของช่างในพื้นที่ตำบลกุดกุงนี่เอง  หากได้มีการส่งเสริมอย่างจริงจังและ ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จัก  ก็จะสามารถส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และผลิตภัณฑ์งานฝีมือเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป    หากท่านที่สนใจ อยากจะเยี่ยมชน หรือแวะเวียนมาสัมผัส งานฝีมือเจียรไนยพลอยก็เรียนเชิญได้ ที่บ้านเหล่ามะเขียว  หมู่ที่ ๔  ตำบลกุดกุง  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
วันที่ : 27 มีนาคม 58   View : 330