องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่่ดี
กิจกรรมทำความสะอาดถนนทางหลวงเนื่องในวันท้องถิ่นไทยปี 2560

กิจกรรม "ทำความสะอาดถนนทางหลวงเนื่องในวันท้องถิ่นไทยปี 2560(ถนนสายบ้านกุดกุง-นาโพธิ์-คำเขื่อนแก้ว)" ในวันศ... วันที่ 23 มี.ค. 60 (ดูู 317)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๐

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๐ ... วันที่ 14 ก.พ. 60 (ดูู 503)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐... วันที่ 26 ม.ค. 60 (ดูู 577)

โครงการธนาคารขยะสร้างรายได้ภายในชุมชนและหมู่บ้าน

... วันที่ 30 ส.ค. 59 (ดูู 502)

โครงการสร้างสุขร่วมกัน ปั่นจักรยานไปปลูกป่า รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน

... วันที่ 30 ส.ค. 59 (ดูู 458)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี 2559

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี 2559 ... วันที่ 8 ส.ค. 59 (ดูู 454)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียน/เยาวชนในตำบลกุดกุง

... วันที่ 22 ก.ค. 59 (ดูู 226)

โครงการจัดนิทรรศการและประกวดสินค้าOTOPประจำตำบลกุดกุง

... วันที่ 11 ก.ค. 59 (ดูู 219)

โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผ... วันที่ 4 ม.ย. 59 (ดูู 332)

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่าง ว... วันที่ 20 พ.ค. 58 (ดูู 711)

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เทศกาลสงกรานต์ 58

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายวิชัย ไกยราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ตำบลกุดกุง อำเภอคำเข... วันที่ 10 ม.ย. 58 (ดูู 727)

การฝึกอบรม จัดตั้ง ชุด ชรบ.ตำบลกุดกุง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม - วันที่ 1 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ร่วมกับ ทีทำการปกครองอำเภอคำเขื... วันที่ 2 ม.ย. 58 (ดูู 428)

เยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นายวิชัย ไกยราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง พร้อมด้วยคณะ... วันที่ 27 มี.ค. 58 (ดูู 355)

เวทีประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561)

กิจกรรมการลงพื้นที่ประชุมประชาคมทบทวนพัฒนา 3 ปี ซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต... วันที่ 25 มี.ค. 58 (ดูู 352)

ประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามรูปแบบYasothon Model

ประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามรูปแบบYasothon Model... วันที่ 2 มี.ค. 58 (ดูู 392)

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดบ้านทรายงาม หมู่ที่ 5 ตำบลกุดกุง

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดบ้านทรายงาม หมู่ที่ 5 ตำบลกุดกุง... วันที่ 2 มี.ค. 58 (ดูู 403)

กำจัดมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี ที่กุดกุงคำเขื่อนแก้ว ยโสธร

กำจัดมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี ที่กุดกุงคำเขื่อนแก้ว ยโสธร ... วันที่ 2 มี.ค. 58 (ดูู 316)