องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

25-29 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Gallery :: โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ระว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนภายในตำบลเป็นอย่างดี

 

วันที่ : 4 เมษายน 59   View : 142