องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่่ดี
Gallery :: กิจกรรมทำความสะอาดถนนทางหลวงเนื่องในวันท้องถิ่นไทยปี 2560

กิจกรรม "ทำความสะอาดถนนทางหลวงเนื่องในวันท้องถิ่นไทยปี 2560(ถนนสายบ้านกุดกุง-นาโพธิ์-คำเขื่อนแก้ว)"  ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

 

วันที่ : 23 มีนาคม 60   View : 186