องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่่ดี
Gallery :: เวทีประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561)
กิจกรรมการลงพื้นที่ประชุมประชาคมทบทวนพัฒนา 3  ปี  ซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการในทุกปี ให้ลงพื้นที่ไปรับทราบสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาของชุมชน  ซึ่งมียุทธศาสาตร์การพัฒนาที่กำหนดไว้ 4 ด้าน  คือ
1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงการพื้นฐาน  เช่น ถนนหนทาง รางระบายน้ำ น้ำ  ไฟ  อื่นๆ
2.  ยุทธศาสาตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมอาชีพ  การจัดสวัสดิการสังคม การศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม  สาธารณสุข  กล่าวโดยสรุป  "ประชาชนกินอิ่ม  นอนอุ่น"
3. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง  เช่น กระบวนการการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดอบรมให้ความรู่เรื่องประชาธิปไตย การมีสว่นร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ
4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่นการมีส่วนร่วมในการป้องทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่ได้ เสร็จสิ้นแล้ว และกระบวนการต่อไป ก็จะนำเข้าสู่คณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล และนำเข้าสู่สภาฯ ผ่านความเห็นชอบ และเข้าสู่กระบวนการจัดทำงบประมาณต่อไป
วันที่ : 25 มีนาคม 58   View : 254