องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่่ดี
Gallery :: เยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
เมื่อวันที่ ๒๖  มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา  นายวิชัย  ไกยราช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนันตำบลกุดกุง  หัวหน้าส่วนราชการ  จัดประชุม เยาวชนเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร สภาเด็กและเยาวชน ชุดใหม่  แทนชุดเดิมที่หมดวาระไป ซึ่งจากการประชุม เยาวชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ  แผนงาน กิจกรรม  ที่เป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในเชิงสร้างสรรค์  เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ องค์การบริหารส่วนตำบลส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งก็เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ใอกาสเดียวกัน นายวิชัย  ไกยราช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง  ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชน เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬาภายในชุมชน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ต่อไป
 
วันที่ : 27 มีนาคม 58   View : 268