องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่่ดี
Gallery :: การฝึกอบรม จัดตั้ง ชุด ชรบ.ตำบลกุดกุง
เมื่อวันที่  30 มีนาคม  - วันที่ 1 เมษายน  2558  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ร่วมกับ ทีทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว สภ.คำเขื่อนแก้ว รพ.สต.กุดกุง  ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ อบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยหมู่/ชุมชน หรือ (ชรบ.)  โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมาย องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานจัดการอบรม  โดยมีวัตภุประสงค์ในการ สร้างอาสาสมัครในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ในหมู่บ้านและชุมชน  ซึ่งกิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วย  โอกาสนี้ในพิธีปิด ท่านพิสิษฐ์  แร่ทอง  นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม  พร้อมกับมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม 
วันที่ : 2 เมษายน 58   View : 322