องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่่ดี
Gallery :: กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เทศกาลสงกรานต์ 58
วันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  นายวิชัย  ไกยราช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง  ตำบลกุดกุง  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  พร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงานงาน  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง  และผู้นำฝ่ายปกครอง  ผู้นำฝ่ายท้องถิ่น  จัดกิจกรรม "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเทศกาลสงกรานต์"  เนื่องในวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ  ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน  โดยมีผู้สูงอายุ  ในพื้นที่ตำบลกุดกุง  ทั้ง  ๗  หมู่บ้าน  เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งกิจกรรมภายในงาน  จัดให้มีการ ตรวจสุขภาพประจำปี ของผู้สูงอายุ  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย  และกิจกรรมนันทนาการ  สร้างความสนุกสนาน  สร้างความประทับใจให้กับผู้สูงอายุ และแขกผู้ที่มาร่วมงาน   
รายงานโดย   "หนุ่ม อบต. ทีมข่าวท้องถิ่น "
วันที่ : 10 เมษายน 58   View : 509