องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่่ดี
Gallery :: กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  ประจำปี ๒๕๕๘  ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๕๘  ณ  สนามกีฬา  รร.บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่  ๓  ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
วันที่ : 20 พฤษภาคม 58   View : 589