องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่่ดี


 
สภาพทั่วไปของตำบลกุดกุง

            องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดยโสธรประมาณ 32 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 35 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับตำบลสงเปือย ทิศใต้ติดกับอำเภอมหาชนะชัย ทิศตะวันออกติดกับตำบลลุมพุก และตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย และทิศตะวันตกติดกับอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ลักษณะภูมิประเทศ

            สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มทุ่งนาสลับป่าโปร่ง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ มีลำห้วย หนองน้ำสาธารณะ และแม่น้ำชีไหลผ่าน

แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 • ลำน้ำ ลำห้วย 4 สาย
 • บึง หนองและอื่น ๆ 14 สาย
 • แม่น้ำชี 1 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 • ฝาย 3 แห่ง               -  ทำนบดิน 2 แห่ง
 • บ่อน้ำตื่น 1 แห่ง         -  บ่อโยธา 3 แห่ง
 • บ่อบาดาล 25 แห่ง      -  อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง
 • คลองส่งน้ำ 3 แห่ง      - ระบบประปาหมู่บ้าน 4 แห่ง

ประชากร
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ประชากร
ชาย หญิง รวม
1. กุดกุง 238 436 485 921
2. โนนม่วง 127 253 251 504
3. นาโพธิ์ 236 543 550 1,093
4. เหล่ามะเขียว 151 324 326 650
5. ทรายงาม 202 419 435 854
6. ใหม่มงคล 43 88 71 159
7. โนนม่วง 113 241 233 474
รวม 1,110 2,304 2,351 4,655
 

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านกุดกุง  นายประดิษฐ์ สุดชอบ
หมู่ที่ 2 บ้านโนนม่วง  นายวิลัย  ราชรินทร์
หมู่ที่ 3 บ้านนาโพธิ์  นายนิยม  สร้อยหล้า(กำนัน)
หมู่ที่ 4 เหล่ามะเขียว  นายเวชยันต์  วงษ์ชมภู
หมู่ที่ 5 ทรายงาม  นายสำราญ หัวดอน
หมู่ที่ 6 ใหม่มงคล  นางสัมฤทธิ์  ชัยชาญ
หมู่ที่ 7 โนนม่วง   นายสุนันต์  บุญก่ำ
 

การศึกษา
 
 • โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา)
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
 
การสาธารณสุข
 
 • โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล  1 แห่ง
 
การศาสนา
 
 • วัด  6 แห่ง
 • สำนักสงฆ์  1 แห่ง
 • ที่พักสงฆ์  1 แห่ง
View : 2391