กิจการสภาฯ อบต.กุดกุง

08/12/2564 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
14/08/2564 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
09/02/2564 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง รับรองรายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
02/02/2564 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง สมัยสามัญ ประจำปี 2564
08/04/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
14/02/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุุมสภา อบต.กุดกุง ประจำปี 2563
06/08/2562 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสมัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
10/04/2562 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสมัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
12/02/2562 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องรับรองรายงานประชุม อบต.กุดกุง สมัยสมัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
30/01/2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง กำหนดสมัยสภา อบต.กุดกุง สมัยสามัญ ประจำ 2562

ช่องทางการติดต่อ