กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัด นาโพธิ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดนาโพธิ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์งาม ได้จัดกิจกรรม “วันเข้าพรรษา” โดยได้พาเด็กปฐมวัย จำนวน 11 คน ร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษา เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในวันเข้าพรรษา สร้างเสริมและปลูกฝังรากฐานอันดีงามรวมถึงจิตใจ ด้านคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและครู นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปปฎิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยและสืบทอดพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป

ช่องทางการติดต่อ