กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดทรายงาม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายงาม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดทรายงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายงาม ได้จัดกิจกรรม “วันเข้าพรรษา” โดยได้พาเด็กปฐมวัย จำนวน 20 คน ร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษา เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในวันเข้าพรรษา สร้างเสริมและปลูกฝังรากฐานอันดีงามรวมถึงจิตใจ ด้านคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและครู นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปปฎิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยและสืบทอดพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป

ช่องทางการติดต่อ