การประกวด “หนูน้อย เก่ง ดี มีสุข มีพัฒนาการสมวัย” โครงการวิสาขะน้อมรำลึก ตรึกในแก่นธรรม อำเภอคำเขื่อนแก้ว ประจำปี 2566 ณ

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566ผอ. กองการศึกษา ฯ ร่วมกับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง ได้นำตัวแทนนักเรียนในแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง เข้าร่วมประกวด “หนูน้อย เก่ง ดี มีสุข มีพัฒนาการสมวัย” โครงการวิสาขะน้อมรำลึก ตรึกในแก่นธรรม อำเภอคำเขื่อนแก้ว ประจำปี 2566 ณ หน้าลานเวที ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว

กิจกรรมทำความสะอาดถนน ตัดต้นไม้ที่กีดขวางถนนซึ่งอาจทำให้เกิดอัตรายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนนรอบหมู่บ้านโนนม่วงหมู่ที่ 2,7 ตำบลกุดกุง

วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลกุดกุงและชาวบ้านโนนม่วงร่วมกันทำความสะอาดถนน ตัดต้นไม้ที่กีดขวางถนนซึ่งอาจทำให้เกิดอัตรายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนนรอบหมู่บ้านโนนม่วงหมู่ที่ 2,7 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

พิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ราษฏรตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยนายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00น. อำเภอคำเขื่อนแก้วร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงได้จัดพิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ราษฏรตำบลกุดกุง ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จำนวน 6 หมู่บ้าน ราษฏร 554 ราย จำนวน 63,675 กิโลกรัม ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2565 โดยนายลลิต ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ราษฏร

กิจกรรมทำความสะอาดตัดต้นไม้ที่กีดขวางถนนซึ่งอาจเกิดอัตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นบ้านกุดกุง-บ้านเหล่ามะเขียว

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงร่วมกับพนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชนตำบลกุดกุงร่วมกันทำความสะอาดตัดต้นไม้ที่กีดขวางถนนซึ่งอาจเกิดอัตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นบ้านกุดกุง-บ้านเหล่ามะเขียว

1 2 3 18
ช่องทางการติดต่อ