หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับ
WELCOME TO Kudkung Subdistict Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
โทร. 045-756890
โทรสาร 045-756890

วิสัยทัศน์ (Vision)

โครงสร้างพื้นฐานสะดวกปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

พันธกิจ (Mission)

จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน ไฟฟ้าและประปาส่งเสริมการศึกษาและระบบการสาธารณสุขส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่งเสริมให้เด็กสตรี เยาวชนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการที่ดีส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมสนับสนุนการบริการด้านสาธารณะตามอำนาจหน้าที่จัดให้มีการบริหาจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้มีการอนุรักษ์ป่าชุมชนและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและท่องเที่ยวเชิงการอนุรักษ์ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนพัมนาท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ

ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง

รายงานการเงิน แผนการใช้จ่ายเงิน งบแสดงฐานะการเงินประจำปี รายงานรอบ 6 เดือน

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ได้แก่ รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายเดือน รายไตรมาส รายปี เป็นต้น

ข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการชำระภาษี ข้อมูลเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

รวมข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
คำสั่ง รายงานต่าง ๆ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

รวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติต่างๆ
เกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.กุดกุง

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และให้ประชาชนได้ติดต่อราชการได้เร็วขึ้น

กฏหมายและระเบียบต่างๆ

ได้แก่ พระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการต่างๆ

| ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์งดรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์งดรับของขวัญ

admin

26/04/2565

กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ณ วัดบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านนาโพธิ์ ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

admin

21/04/2565

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำและเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ฉลอง ๕๐ ปี จังหวัดยโสธร

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล…

admin

05/04/2565

อบต.กุดกุง มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019 (โควิด – 19 )

นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้มอบหมายให้นายแสงอรุณ สร้อยหล้า…

admin

24/03/2565

| ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีประจำเดือน เมษายน 2565 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565
28/04/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน มีนาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
20/04/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
25/02/2565 ประกาศ อบต.กุดกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนส่งปฏิกูล (ดูดส้วม) โดยวิธีเจาะจง
17/02/2565 ประกาศ อบต.กุดกุง เรื่อง ประมูลราคาให้เก็บขนสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ในเขต อบต.กุดกุง
04/02/2565 ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน มกราคม 2565
04/01/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
29/12/2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรายงาม หมู่ที่ 5 (สายจากบ้านนายอดิศร-บ้านนายสมศักดิ์)

| ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศต่างๆ

10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกุดกุง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
10/05/2565 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกุดกุง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดกุง
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
02/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
02/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
29/04/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

คำถามและคำตอบที่พบบ่อย

กรณีกรมบัญชีกลางจ่ายเงินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีโอนเงินเข้าธนาคารของแต่ละคน กรมบัญชีกลางจะโอนเงินประมาณวันที่ 10 ของทุกเดือน

ให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี / กรณียื่นแบบล่าช้าจะต้องชำระเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย /กรณียื่นแบบแล้วไม่ชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลา ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้าย

ติดต่อเราได้ง่าย เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ด้วยการแสกน QR CODE Line อบต.กุดกุง

วีดีโอความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ITAS เปิดให้เข้าตอบแบบ IIT และ EIT ประจำปีงบประมาณ 2565

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

Message us