หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ website
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
Kudkung Subdistict Administrative Organization
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โทร. 045-756890
1
1
2
3

ยินดีต้อนกรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง


วิสัยทัศน์ (Vision)

โครงสร้างพื้นฐานสะดวกปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

พันธกิจ (Mission)

จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน ไฟฟ้าและประปาส่งเสริมการศึกษาและระบบการสาธารณสุข
ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่งเสริมให้เด็กสตรี เยาวชนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการที่ดี
ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมสนับสนุนการบริการด้านสาธารณะตามอำนาจหน้าที่
จัดให้มีการบริหาจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้มีการอนุรักษ์ป่าชุมชนและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
และท่องเที่ยวเชิงการอนุรักษ์ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ข้อมูลทั่วไป


ประชากรรวม
ชาย
หญิง
โรงเรียน
ศูนพัฒนาเด้กเล็ก
ข่าวอัพเดท

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนพัมนาท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ

ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง

รายงานการเงิน แผนการใช้จ่ายเงิน งบแสดงฐานะการเงินประจำปี รายงานรอบ 6 เดือน

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ได้แก่ รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายเดือน รายไตรมาส รายปี เป็นต้น

ข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการชำระภาษี ข้อมูลเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

รวมข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
คำสั่ง รายงานต่าง ๆ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

รวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติต่างๆ
เกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.กุดกุง

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และให้ประชาชนได้ติดต่อราชการได้เร็วขึ้น

กฏหมายและระเบียบต่างๆ

ได้แก่ พระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการต่างๆ

| ข่าวกิจกรรม/โครงการ

| ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

24/08/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุดกุง หมูที่ 1
15/08/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเหมือด บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2
11/08/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายบ้านนายสมปอง เสมอใจ – ที่นานายบุญมี พันทอง) บ้านเหล่ามะเขียว หมู่ที่ 4
17/07/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2 เส้นกกดู่-โคกบ้านก้าม กว้าง 3.5 เมตร ยาว 1,200 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยว่า 4,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
14/07/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้ายนายสมาน ถนอมบุญ) บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5

| ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศต่างๆ

09/08/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
19/07/2566 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลกุดกุง
10/07/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
20/06/2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรแจ้งขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผู้เข้าอบรมในหลักสูตร การเย็บชุดชั้นในด้วยจักรอุตสาหกรรม
15/06/2566 อ่างเก็บน้ำห้วยฟันหม
13/06/2566 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
13/06/2566 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2570 จาก ระบบ e-plannacc
13/06/2566 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566 – 2570
13/06/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
01/06/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

คำถามและคำตอบที่พบบ่อย

กรณีกรมบัญชีกลางจ่ายเงินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีโอนเงินเข้าธนาคารของแต่ละคน กรมบัญชีกลางจะโอนเงินประมาณวันที่ 10 ของทุกเดือน

ให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี / กรณียื่นแบบล่าช้าจะต้องชำระเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย /กรณียื่นแบบแล้วไม่ชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลา ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้าย

ติดต่อเราได้ง่าย เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ด้วยการแสกน QR CODE Line อบต.กุดกุง

วีดีโอความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ITAS เปิดให้เข้าตอบแบบ IIT และ EIT ประจำปีงบประมาณ 2566

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ช่องทางการติดต่อ