การป้องกันการทุจริต

24/05/2565 เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
24/05/2565 ขออนุมัติรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกุดกุง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
10/05/2565 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกุดกุง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดกุง
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
10/05/2565 มาตรการป้องกันการรับสินบนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
26/04/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
25/04/2565 แบบรายงานผลการดาเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดกุง ประจาปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)
20/04/2565 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
07/04/2565 รายงานสถานะตามระบบรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
07/04/2565 ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25/03/2565 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
15/03/2565 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
14/03/2565 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
25/01/2565 ประกาศ อบต.กุดกุง เรื่อง มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
29/10/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
23/10/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
10/10/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกุดกุง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.) 2561– 2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดกุง
05/10/2564 ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลกุดกุงเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
05/10/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
05/10/2564 ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดกุงเรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
05/10/2564 รายงานสถานะตามระบบรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน
05/10/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
04/10/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการใหผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
02/10/2564 ประกาศเจตนารมณ์อง่ค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงเป็นหน่วยงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น
31/08/2564 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564
31/08/2564 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
28/04/2564 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 (2564-2565)
21/04/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
24/03/2564 ประกาศ อบต.กุดกุง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตะหนักแก่บุคคลทั้ืงผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
03/03/2564 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Date Integrity and Transparency Assessment : OIT)
22/02/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20/01/2564 การดำเนินการตามมาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับกฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
29/12/2563 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบประจำปี 2563
23/11/2563 ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
04/05/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
30/04/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
01/03/2563 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอบต.กุดกุง
07/02/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
05/02/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องมาตรการกันป้องกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
07/01/2563 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
05/01/2563 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
16/12/2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
16/12/2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี
15/05/2561 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564
Message us