การป้องกันการทุจริต

13/06/2566 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
13/06/2566 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2570 จาก ระบบ e-plannacc
13/06/2566 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566 – 2570
12/04/2566 รายงานสถานะตามระบบรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
11/04/2566 ผลการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
11/04/2566 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22/03/2566 รายงานสถานะตามระบบรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
21/03/2566 สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy
20/03/2566 แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริตปี พ.ศ. 2566
16/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกุดกุง เรื่องมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
16/01/2566 กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
16/01/2566 แนวปฎิบัติ Dos & Don’ts ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
10/01/2566 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
27/12/2565 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
01/12/2565 ประกาศ อบต.กุดกุง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gife Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
09/11/2565 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565
09/11/2565 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ประจำปีงบประมาณ 2566
04/10/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการใหผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2566
04/10/2565 ประกาศ อบต.กุดกุง เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
24/05/2565 เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
24/05/2565 ขออนุมัติรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกุดกุง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
10/05/2565 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกุดกุง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดกุง
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
10/05/2565 มาตรการป้องกันการรับสินบนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
26/04/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
25/04/2565 แบบรายงานผลการดาเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดกุง ประจาปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)
20/04/2565 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
07/04/2565 รายงานสถานะตามระบบรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
07/04/2565 ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25/03/2565 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
15/03/2565 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
14/03/2565 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
22/02/2565 ประกาศอบต.กุดกุง เรื่อง การประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25/01/2565 ประกาศ อบต.กุดกุง เรื่อง มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
29/10/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
23/10/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
10/10/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกุดกุง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.) 2561– 2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดกุง
05/10/2564 ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลกุดกุงเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
05/10/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
05/10/2564 ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดกุงเรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
05/10/2564 รายงานสถานะตามระบบรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน
05/10/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
04/10/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการใหผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
02/10/2564 ประกาศเจตนารมณ์อง่ค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงเป็นหน่วยงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น
ช่องทางการติดต่อ