ประวัติความเป็นมา

เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เป็น สภาตำบลกุดกุง และได้จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 มีหมู่บ้าน ในเขตการปกครอง ทั้งสิ้น จำนวน 7 หมู่บ้าน

  1. หมู่ที่ 1 บ้านกุดกุง
  2. หมู่ที่ 2 บ้านโนนม่วง
  3. หมู่ที่ 3 บ้านนาโพธิ์
  4. หมู่ที่ 4 บ้านเหล่ามะเขียว
  5. หมู่ที่ 5 บ้านทรายงาม
  6. หมู่ที่ 6 บ้านใหม่มงคล
  7. หมู่ที่ 7 บ้านโนนม่วง
ช่องทางการติดต่อ