ข้อมูลทั่วไป

1. ด้านกายภาพ

      1.1 ที่ตั้ง

      องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ห่างจากอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประมาณ 9 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดยโสธร ประมาณ 33 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสงเปือย
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอมหาชนะชัย
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลลุมพุก และตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

      1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

      สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มทุ่งนาสลับป่าโปร่ง มีลำห้วย หนองน้ำสาธารณะ และแม่น้ำชีไหลผ่าน

      1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

      สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มทุ่งนาสลับป่าโปร่ง มีลำห้วย หนองน้ำสาธารณะ และแม่น้ำชีไหลผ่าน

      1.4 ลักษณะของดิน

      สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

      2.1 เขตการปกครอง

      เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงเป็นสภาตำบลกุดกุง และได้จัดตั้งจากสภาตำบลกุดกุงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 มีหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งสิ้นจำนวน 7 หมู่บ้าน ดังนี้

 1. หมู่ที่ 1 บ้านกุดกุง ผู้ใหญ่บ้าน นายประดิษฐ์ สุดชอบ
 2. หมู่ที่ 2 บ้านโนนม่วง ผู้ใหญ่บ้าน นายวิลัย ราชรินทร์
 3. หมู่ที่ 3 บ้านนาโพธิ์ กำนันตำบลกุดกุง นายนิยม สร้อยหล้า
 4. หมู่ที่ 4 บ้านเหล่ามะเขียว ผู้ใหญ่บ้าน นายประดิษฐ์ ใจธรรม
 5. หมู่ที่ 5 บ้านทรายงาม ผู้ใหญ่บ้าน นายสำราญ หัวดอน
 6. หมู่ที่ 6 บ้านใหม่มงคล ผู้ใหญ่บ้าน นางสัมฤทธิ์ ชัยชาญ
 7. หมู่ที่ 7 บ้านโนนม่วง ผู้ใหญ่บ้าน นางนงนุช แก้วแสน

      2.2 การเลือกตั้ง

      ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ในปี พ.ศ. 2554 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 2,432 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,471 คน คิดเป็นร้อยละ 70

3. ประชากร

      ตำบลกุดกุง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 4,552 คน แยกเป็นชาย 2,266 คน หญิง 2,286 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 130 คนต่อตารางกิโลเมตร

4. สภาพทางสังคม

      4.1 การศึกษา

      โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง

 1. โรงเรียนบ้านกุดกุง
 2. โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว
 3. โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
 4. โรงเรียนบ้านทรายงาม
 5. โรงเรียนบ้านโนนม่วง

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกุง
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายงาม

      4.2 สาธารณสุข

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 2. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

      4.3 อาชญากรรม

      ในเขตตำบลกุดกุงไม่มีการก่ออาชญากรรมเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกัน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางอบต.จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้

      4.4 การสังคมสังเคราะห์

      องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

 1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
 4. ตั้งโครงการช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพในชุมชน
 5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน
ช่องทางการติดต่อ