เกี่ยวกับงานบุคลากร

19/04/2566 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
19/04/2566 การขับเคลื่อนจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
28/03/2566 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
15/03/2566 ประกาศ อบต.กุดกุง เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.กุดกุง
15/03/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
11/03/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร
09/03/2566 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
16/02/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
26/12/2565 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
21/12/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
25/11/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
20/10/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
09/08/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง รับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
05/07/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง รับโอน ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
03/06/2565 การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
27/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
25/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องประกาสผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ
24/05/2565 เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
24/05/2565 สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณะธรรม จริยธรรมภายนอก
24/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
10/05/2565 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
02/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
02/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
29/04/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ
29/04/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ
20/04/2565 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
20/04/2565 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
11/03/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประกาศลงวันที่ 11 มีนาคม 2565
09/03/2565 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ (แต่งตั้งคณะกรรมการ)
12/01/2565 ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
01/01/2565 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564
28/12/2564 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
23/10/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
01/10/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
05/09/2564 กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
02/07/2564 ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้
30/04/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการรับโอน (ย้าย ) พนักงาน ตำแหน่งตรวจสอบภายใน
08/04/2564 ประกาศ เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
08/04/2564 ประกาศองค์การ่บริหารส่วนตำบลกุดกุงเรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ประภทสามัญ
08/04/2564 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)
22/01/2564 ประกาศ เรื่อง การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ)
05/01/2564 ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
19/10/2563 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
09/07/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายบริหาร
01/05/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (1/05/2563)
16/12/2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี

ช่องทางการติดต่อ