กิจกรรมธรรมสัญจร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคณะสงฆ์อำเภอคำเขื่อนแก้ว ณ วัดกุดกุง หมู่ที่ ๑,๖ ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ กิจกรรมธรรมสัญจร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคณะสงฆ์อำเภอคำเขื่อนแก้ว ณ วัดกุดกุง หมู่ที่ ๑,๖ ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรโดยมี พระครูเมธีธรรมบัณฑิต เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานสงฆ์ มีพระมหาวิชัย วิชโย เจ้าคณะตำบลเหล่าไฮ เป็นองค์แสดงธรรม มีนายบุญแก้ว สมวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร เขต ๒ นางเยาวมาลย์ ร่วมสุข รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอคำเขื่อนแก้ว ปลัดอำเภอ นายทัศน์พล ปกป้อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายทองชาย สังข์ศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พระสงฆ์ สามเณร ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๖ […]

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงนำโดยนายทองชาย สังข์ศรี ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดยโสธรได้ร่วมกันจัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา 12สิงหาคม2566ในวันศุกร์ ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดลานวัดบ้านทรายงาม

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดลานวัดบ้านทรายงามนายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงร่วมกับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยชาวบ้านทรายงามและจิตอาสาในตำบลกุดกุงจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดลานวัดบ้านทรายงาม ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร หลังจากที่ใช้เป็นสถานที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้ชาวบ้านทรายงามที่มีบ้านเรือนอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมเข้าเข้าพักอาศัยเป็นการชั่วคราว

การประกวด “หนูน้อย เก่ง ดี มีสุข มีพัฒนาการสมวัย” โครงการวิสาขะน้อมรำลึก ตรึกในแก่นธรรม อำเภอคำเขื่อนแก้ว ประจำปี 2566 ณ

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566ผอ. กองการศึกษา ฯ ร่วมกับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง ได้นำตัวแทนนักเรียนในแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง เข้าร่วมประกวด “หนูน้อย เก่ง ดี มีสุข มีพัฒนาการสมวัย” โครงการวิสาขะน้อมรำลึก ตรึกในแก่นธรรม อำเภอคำเขื่อนแก้ว ประจำปี 2566 ณ หน้าลานเวที ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว

กิจกรรมทำความสะอาดถนน ตัดต้นไม้ที่กีดขวางถนนซึ่งอาจทำให้เกิดอัตรายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนนรอบหมู่บ้านโนนม่วงหมู่ที่ 2,7 ตำบลกุดกุง

วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลกุดกุงและชาวบ้านโนนม่วงร่วมกันทำความสะอาดถนน ตัดต้นไม้ที่กีดขวางถนนซึ่งอาจทำให้เกิดอัตรายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนนรอบหมู่บ้านโนนม่วงหมู่ที่ 2,7 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

พิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ราษฏรตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยนายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00น. อำเภอคำเขื่อนแก้วร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงได้จัดพิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ราษฏรตำบลกุดกุง ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จำนวน 6 หมู่บ้าน ราษฏร 554 ราย จำนวน 63,675 กิโลกรัม ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2565 โดยนายลลิต ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ราษฏร

กิจกรรมทำความสะอาดตัดต้นไม้ที่กีดขวางถนนซึ่งอาจเกิดอัตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นบ้านกุดกุง-บ้านเหล่ามะเขียว

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงร่วมกับพนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชนตำบลกุดกุงร่วมกันทำความสะอาดตัดต้นไม้ที่กีดขวางถนนซึ่งอาจเกิดอัตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นบ้านกุดกุง-บ้านเหล่ามะเขียว

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงนำโดยนายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงได้ร่วมกับผู้บริหาร ผู้นำชุมชนตำบลกุดกุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตำบลกุดกุงทุกท่านจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี และมีน้ำใจของเยาวชนและประชาชนตำบลกุดกุง กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกุดกุง

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกุดกุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 นำโดยนายทองชาย สังข์ศรี ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงพร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกุดกุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้สูงอายุในตำบลกุดกุงเข้าร่วมจำนวน 100 ท่าน ณ ลานเอนกประสงค์ (ด้านหน้า)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

มพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น.นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกสำรวจน้ำเสียภายในชุมชนตาบลกุดกุงพร้อมให้คาปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดการปล่อยนาเสียออกสู่ถนนสาธารณะ

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.00น.นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดกุง พร้อมด้วยทีมบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดกุง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกสำรวจน้ำเสียภายในชุมชนตาบลกุดกุงพร้อมให้คาปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดการปล่อยนาเสียออกสู่ถนนสาธารณะ

โครงการเสริมการเรียนรู้ ทำไข่เค็มที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกุง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้ร่วมกับทีมบริหารกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดโครงการเสริมการเรียนรู้ พาเด็กน้อยทำไข่เค็มที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกุงเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้นอกตำราให้เด็กๆๆ

นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงแตงโมอินทรีย์และช่วยอุดหนุนซื้อแตงโมอินทรีย์ ณ แปลงปลูกแตงโม พ่อแท่ง – แม่แตน องอาจ

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงแตงโมอินทรีย์และช่วยอุดหนุนซื้อแตงโมอินทรีย์ ณ แปลงปลูกแตงโม พ่อแท่ง – แม่แตน องอาจ บ้านเหล่ามะเขียว หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเยี่ยมชมแปลงแตงโมอินทรีย์ และช่วยอุดหนุนแตงโมอินทรีย์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลผลิตในครั้งนี้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมจึงได้มอบหมายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

1 2 3
ช่องทางการติดต่อ