โครงสร้างองค์กร

      องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้กำหนดโครงสร้างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ช่องทางการติดต่อ