ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

10/05/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดกุง หมู่ที่ 1
12/04/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 6
08/03/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5
08/03/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5
05/03/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5
15/02/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดกุง หมู่ที่ 1
14/02/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมปรับแต่งให้เรียบ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3
09/02/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.21-008 สายบ้านโนนม่วง-บ้านสงเปือย ตำบลสงเปือย หมูที่ 7 บ้านโนนม่วง ตำบลกุดกุง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
03/02/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 21-007 สายบ้านนางสีทา ทาปลัด – สวนนายอังกรู แก้วแสน หมู่ที่ 2 บ้านโนนม่วง ตำบลกุดกุง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 689.50 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
18/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรายงาม หมู่ 5
26/08/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
03/08/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเกรดปรับแต่งถนนผิวจราจรเดิมเป็นหลุม-บ่อ ให้เรียบ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2, บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3, บ้านเหล่ามะเขียว หมู่ที่ 4, บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5, บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 6
07/07/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7
01/07/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3
01/07/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งให้เรียบ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3
30/06/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ามะเขียว หมู่ที่ 4
30/06/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ามะเขียว หมู่ที่ 4
29/06/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมปรับแต่งให้เรียบ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2
28/06/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมปรับแต่งให้เรียบบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 (สายหนองสระไปคุยแค)
03/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อบต.กุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
09/12/2564 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาโพธิ์ หมู่ 3 (สายดอนปู่ตาบ้านนาโพธิ์ หมู่ 3 บ้านสงเปื่อย ตำบลสงเปื่อย)
09/12/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่ามะเขียว หมู่ที่ 4
27/08/2564 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขุดเจาะบ่อบาดาล) บ้านเหล่ามะเขียว หมู่ที่ 4
06/03/2564 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเล็ก บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5 ต.กุดกุง
04/04/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566- ถึงเดือนมีนาคม 2566)
05/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565)
21/10/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
01/07/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565)
20/04/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
04/01/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
15/10/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
08/07/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564
06/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
06/01/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
03/05/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน เมษายน 2566
05/04/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน มีนาคม 2566
07/03/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
03/02/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน มกราคม 2566
05/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน ธันวาคม 2565
06/12/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
01/11/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
05/10/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน กันยายน 2565 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
01/09/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
03/08/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
05/07/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
01/06/2565 ประกาศสรุปผลรายงานการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีประจำเดือน เมษายน 2565 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565
28/04/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน มีนาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
12/03/2565 ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
04/02/2565 ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน มกราคม 2565
08/12/2564 ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
15/11/2564 ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน ตุลาคม 2564
06/03/2564 ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน กันยายน 2564
10/01/2564 ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน ธันวาคม 2564
ช่องทางการติดต่อ