ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

26/08/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
03/08/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเกรดปรับแต่งถนนผิวจราจรเดิมเป็นหลุม-บ่อ ให้เรียบ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2, บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3, บ้านเหล่ามะเขียว หมู่ที่ 4, บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5, บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 6
07/07/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7
01/07/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3
01/07/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งให้เรียบ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3
30/06/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ามะเขียว หมู่ที่ 4
30/06/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ามะเขียว หมู่ที่ 4
29/06/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมปรับแต่งให้เรียบ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2
28/06/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมปรับแต่งให้เรียบบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 (สายหนองสระไปคุยแค)
03/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อบต.กุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
09/12/2564 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาโพธิ์ หมู่ 3 (สายดอนปู่ตาบ้านนาโพธิ์ หมู่ 3 บ้านสงเปื่อย ตำบลสงเปื่อย)
09/12/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่ามะเขียว หมู่ที่ 4
27/08/2564 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขุดเจาะบ่อบาดาล) บ้านเหล่ามะเขียว หมู่ที่ 4
06/03/2564 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเล็ก บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5 ต.กุดกุง
05/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565)
21/10/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
01/07/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565)
20/04/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
04/01/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
15/10/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
08/07/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564
06/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
06/01/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
06/12/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
01/11/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
05/10/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน กันยายน 2565 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
01/09/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
03/08/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
05/07/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
01/06/2565 ประกาศสรุปผลรายงานการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีประจำเดือน เมษายน 2565 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565
28/04/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน มีนาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
12/03/2565 ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
04/02/2565 ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน มกราคม 2565
08/12/2564 ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
15/11/2564 ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน ตุลาคม 2564
06/03/2564 ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน กันยายน 2564
10/01/2564 ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน ธันวาคม 2564
Message us