ข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้

11/01/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2566
07/12/2565 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
07/12/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
24/11/2564 ประกาศ อบต.กุดกุง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
04/11/2564 ประกาศ อบต.กุดกุง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2565
02/10/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
04/02/2564 ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564
10/11/2563 ประกาศ เรื่อง บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.3)
25/08/2563 ประกาศ เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563
16/06/2563 ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2563
29/05/2563 ประกาศ อบต.กุดกุง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12/01/2562 สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี ปี 2559-2562 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ช่องทางการติดต่อ