โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง นำโดย นายวิชัย ไกยราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564″ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2564 เพื่อให้บริการประชาชนโดยยึดหลักให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ ยึดหมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ช่องทางการติดต่อ