องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงเข้าร่วมประชุมร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลกุดกุงและคณะกรรมการพัฒนาตำบลกุดกุง เพื่อแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินการพัฒนาตำบลกุดกุงของผู้บริหารท้องถิ่น ให้มีความโปร่งใสและก้าวหน้า

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กุดกุงได้มอบหมายให้นายแสงอรุณ สร้อยหล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงเข้าร่วมประชุมร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลกุดกุงและคณะกรรมการพัฒนาตำบลกุดกุง ณ ศาลาการเปรียญบ้านเหล่ามะเขียว ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ จังหวัดยโสธร เพื่อแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินการพัฒนาตำบลกุดกุงของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องที่และคณะกรรมการพัฒนาตำบลกุดกุงให้มีความโปร่งใสและก้าวหน้า

ช่องทางการติดต่อ