องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาและรับฟังปัญหาของกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านทรายงาม ณ วัดบ้านทรายงาม ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้มอบหมายให้นายเนรมิตร สายสุด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาและรับฟังปัญหาของกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านทรายงาม ณ วัดบ้านทรายงาม ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ช่องทางการติดต่อ