ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์งดรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์งดรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ บริเวณประตูทางเข้าสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริตให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน พร้อมกันนี้นายทองชาย สังข์ศรี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้มีการประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ช่องทางการติดต่อ