กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง นำโดยนายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอคำเขื่อนแก้วได้กำหนดกิจกรรมโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่(Amphoeyim Mobile Service) เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกมีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับอำเภอออกให้บริการประชาชน เพิ่มช่องทางการให้บริการให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ณ วัดบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านนาโพธิ์ ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ช่องทางการติดต่อ