โครงการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งท่อน้ำดี และโรคติดต่อ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งท่อน้ำดี และโรคติดต่อ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านกุดกุง ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ดำเนินโครงการโดย ผ.อ. พรรณลิน อาจวิชัย คุณวันเพ็ญ ถาพินนา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกุง โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิตับ และโรคจากหนอนพยาธิ
  2. สร้างความตระหนักรู้ การป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ซึ่ง นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้กล่าวถึงความสำคัญต่อการควบคุมโรคพยาธิในตับ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดกุง หากลดปัญหาการเกิดโรคและมีการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้รวดเร็ว ก็ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศต่อไป

ช่องทางการติดต่อ