การให้ความรู้เกี่ยวการการสวมหมวกนิรภัยในเด็กปฐมวัย รวมไปถึงกฎจราจรบนท้องถนน

วันที 27 มิถุนายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการให้ความรู้เกี่ยวการการสวมหมวกนิรภัยในเด็กปฐมวัย รวมไปถึงกฎจราจรบนท้องถนน เพื่อให้เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน และเพื่อส่งเสริมนโยบายรัฐในการรณรงค์ให้พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางถนนด้วยการสวมหมวกนิรภัย 100% ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายงาม เวลา 08.30 – 09.00 น.

ช่องทางการติดต่อ