กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและทำความสะอาดบริเ้วณรองหมู่บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้วพร้อมด้วยนายทองชาย สังข์ศรี พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนตำบลกุดกุงและจิตอาสาตำบลกุดกุงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและทำความสะอาดบริเ้วณรองหมู่บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ช่องทางการติดต่อ