กิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมจึงได้มอบหมายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

ช่องทางการติดต่อ