กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกสำรวจน้ำเสียภายในชุมชนตาบลกุดกุงพร้อมให้คาปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดการปล่อยนาเสียออกสู่ถนนสาธารณะ

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.00น.นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดกุง พร้อมด้วยทีมบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดกุง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกสำรวจน้ำเสียภายในชุมชนตาบลกุดกุงพร้อมให้คาปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดการปล่อยนาเสียออกสู่ถนนสาธารณะ

ช่องทางการติดต่อ