โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง โดยมีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกุง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดกุง และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ ได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกุดกุง เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดโครงการฯ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ช่องทางการติดต่อ