กิจกรรมธรรมสัญจร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคณะสงฆ์อำเภอคำเขื่อนแก้ว ณ วัดกุดกุง หมู่ที่ ๑,๖ ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ กิจกรรมธรรมสัญจร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคณะสงฆ์อำเภอคำเขื่อนแก้ว ณ วัดกุดกุง หมู่ที่ ๑,๖ ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรโดยมี พระครูเมธีธรรมบัณฑิต เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานสงฆ์ มีพระมหาวิชัย วิชโย เจ้าคณะตำบลเหล่าไฮ เป็นองค์แสดงธรรม มีนายบุญแก้ว สมวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร เขต ๒ นางเยาวมาลย์ ร่วมสุข รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอคำเขื่อนแก้ว ปลัดอำเภอ นายทัศน์พล ปกป้อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายทองชาย สังข์ศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พระสงฆ์ สามเณร ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๖ รูป พุทธศาสนิกชน จำนวน ๑,๐๖๔ คน /๗๐ หมู่บ้าน โรงทาน จำนวน ๑๐๕ โรงทาน และได้รับเงินบริจาครวมทั้งสิ้น ๖๔,๕๖๖ บาท

ช่องทางการติดต่อ