การประกวด “หนูน้อย เก่ง ดี มีสุข มีพัฒนาการสมวัย” โครงการวิสาขะน้อมรำลึก ตรึกในแก่นธรรม อำเภอคำเขื่อนแก้ว ประจำปี 2566 ณ

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
ผอ. กองการศึกษา ฯ ร่วมกับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง ได้นำตัวแทนนักเรียนในแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง เข้าร่วมประกวด “หนูน้อย เก่ง ดี มีสุข มีพัฒนาการสมวัย” โครงการวิสาขะน้อมรำลึก ตรึกในแก่นธรรม อำเภอคำเขื่อนแก้ว ประจำปี 2566 ณ หน้าลานเวที ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ช่องทางการติดต่อ