การยกระดับบริการผู้สูงอายุและ การจัดระบบแบบบูรณาการอย่างไร้รอยต่อสำหรับผูู้สูงอายุในพื้นที่

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 สำนักงานสาธารณอำเภอคำเขื่อนแก้ว และหน่วยบริการในพื้นที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ที่เขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข โดยมอบหมายให้ นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะตรวจราชการกระทรวงและนิเทศงานติดตามงาน การยกระดับบริการผู้สูงอายุและการจัดระบบแบบบูรณาการอย่างไร้รอยต่อสำหรับผูู้สูงอายุในพื้นที่ นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้รับเชิญเข้าร่วมต้อนรับคณะตรวจราชการกระทรวง และได้นำเสนอ การสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกุง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในพื้นที่ รวมถึงการสนับงบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล เพื่อเป็นการยกระดับมิติด้านสุขภาพ โดยได้รับคำชมเชยจากคณะตรวจราชการที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่

ช่องทางการติดต่อ