พิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ราษฏรตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยนายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00น. อำเภอคำเขื่อนแก้วร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงได้จัดพิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ราษฏรตำบลกุดกุง ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จำนวน 6 หมู่บ้าน ราษฏร 554 ราย จำนวน 63,675 กิโลกรัม ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2565 โดยนายลลิต ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ราษฏร

ช่องทางการติดต่อ