อบต.กุดกุง มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019 (โควิด – 19 )

นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้มอบหมายให้นายแสงอรุณ สร้อยหล้า
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง นายอรุณ สิงห์พันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ผู้นำชุมชนตำบลกุดกุงได้ออกให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019 (โควิด – 19 )

ช่องทางการติดต่อ