โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลกุดกุง

เมื่อวันที่ 3-8 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกุง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมจัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควัน และใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที

ช่องทางการติดต่อ