กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในพื้นที่ตำบลกุดกุง นำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในพื้นที่ตำบลกุดกุง นำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า
ในวันอังคาร ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
จึงเรียนแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ

ช่องทางการติดต่อ